دبیرخانه جایزه روز جهانی آینده فهرست آثار راه یافته به مرحله نهایی سومین دوره «جایزه روز جهانی آینده» را در بخش‌های کتاب (تالیف و ترجمه)، تحقیقات دانشگاهی (رساله و پایان‌نامه)، مقالات، طرح‌های تحقیقاتی و گزارش‌های راهبردی معرفی کرد.

مرحله نهایی ارزیابی آثار توسط کمیته داوران، با دریافت و بررسی مستندات تکمیلی و تفصیلی آثار برگزیده در حال انجام است.

آثار راه یافته به مرحله نهایی به قرار ذیل است:

۱- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش کتاب
آثار تالیفی (۷ کتاب)
آثار ترجمه (۴ کتاب)

۲- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش رساله – پایان نامه دانشگاهی
رساله مقطع دکترا (۴ رساله)
پایان نامه مقطع ارشد (۴ پایان نامه)

۳- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش مقالات (۹ مقاله)

۴- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش طرح های تحقیقاتی (۲ طرح)

۵- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش یادداشت و گزارش های راهبردی (۳ گزارش)

۱- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش کتاب (به ترتیب تاریخ انتشار)

آثار تالیفی :

ردیفنویسندهعنوان کتابناشرتاریخ
۱شراهی و متقیکتاب‌شناسی آینده‌پژوهیمرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)۱۳۹۹
۲کوثری و سبزه پرورعصر زیست بوم ها (حرکت به آینده های بهم پیوسته)مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور۱۳۹۹
۳حیدری و کشاورز ترکسیاستگذاری آینده محور علم و فناوری در حوزه مدیریت منابع آبمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور۱۴۰۰
۴گودرزی، پدرام و مطلبیدانشگاه آینده با نگاهی به روندهای جهانی و ملیدانشگاه امام صادق (ع)۱۴۰۰
۵ابراهیم آبادیدانشگاه آینده به مثابه سامانه علمی، اجتماعی و فنیپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی۱۴۰۰
۶فراستخواه و همکارانآینده پژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایرانموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی۱۴۰۰
۷جمعی از محققاندانشنامه آینده نگاری راهبردیپژوهشکده آینده پژوهی در سلامت۱۴۰۰

آثار ترجمه :

ردیفمترجم – مترجماننویسنده – عنوان کتابناشرتاریخ
۱شعبانی، فقیه و نظری‌زادهکستانزو و بردلی مککی – هندبوک پژوهش در راهبرد و آینده‌نگاریموسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی۱۳۹۹
۲حیدری و توکلباردک و پاتاشنیک – راهنمای کاربردی تحلیل سیاستگذاریمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور۱۳۹۹
۳صدری و همکارانگلوبال مک‌کینزی -‌ آینده مشاغل پس از کووید ۱۹مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران۱۴۰۰
۴مرادیریچارد دانکین – آینده‌ی کارکهکشان دانش۱۴۰۰

۲- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش رساله – پایان نامه دانشگاهی (به ترتیب تاریخ دفاع)

رساله مقطع دکترا :

ردیفنویسنده – محققعنوان رسالهدانشگاهتاریخ
۱عسکری پورحبیبگذار به دموکراسی با تاکید بر دهه پنجم انقلاب اسلامی ایرانآزاد اسلامی۱۳۹۹
۲پایندهسناریونگاری آینده بانکهای ایران در مواجه با فین تکتهران۱۳۹۹
۳شهولی کوه­شوریآینده نگاری استراتژیک توسعه ورزش تربیتی ایرانآزاد اسلامی۱۳۹۹
۴یزدی زادهطراحی الگویی برای برنامه پنچ ساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور براساس مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریوتربیت مدرس۱۴۰۰

پایان نامه مقطع ارشد :

ردیفنویسنده – محققعنوان پایان نامهدانشگاهتاریخ
۱قاسمیسناریوهای آینده سرمایه اجتماعی ایرانیان در فضای مجازیموسسه آموزش عالی طلوع مهر۱۳۹۹
۲ریحانی خوزانیرویکردی آینده پژوهانه به سرطان معده در ایران با تکیه بر روش تحلیل لایه ای عللعلوم پزشکی اصفهان۱۳۹۹
۳یوزباشینقش تصاویر و تاثیر دنبال کننده و تاییدکننده بر ارزش ها و ضد ارزش ها در فضای مجازیدانشگاه بابل۱۳۹۹
۴اسفندیارینسبت تمایز پژوهش پایه/پژوهش کاربردی در اسناد سیاستی علم و فناوریدانشگاه شهید بهشتی۱۴۰۰

۳- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش مقالات (به ترتیب تاریخ انتشار)

ردیفنویسنده اول – مسئولعنوان مقالهمحل انتشارتاریخ
۱عیوضی، عزیزخانی و همکارانبررسی چگونگی تطبیق نظریه های رفتار مصرف کننده و مفروضات آینده پژوهیراهبرد فرهنگپاییز ۱۳۹۹
۲  امیری فهلیانیآینده پژوهی با رویکرد سناریونویسی تاثیرات … بر گردشگری در مواجهه با بیماری های واگیردار و COVID-مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی)پاییز ۱۳۹۹
۳ذوالفقارزاده و همکارانسناریوهای آینده کتابخانه های عمومی ایران …تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه)زمستان ۱۳۹۹
۴کوثری و مولاییمطالعه ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ایران در افق ۱۴۰۴ …راهبرد فرهنگزمستان ۱۳۹۹
۵رمضانی و  عنایتیرویکردهای مطالعات آینده پژوهی در آموزش پزشکیآینده آموزش پزشکیفروردین ۱۴۰۰
۶لشکری و صالحیارائه مدل آینده پژوهی جهت ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشیتوسعه آموزش جندی شاپوربهار ۱۴۰۰
۷کوثری و علیزادهالگوی حکمرانی نظام عتف از منظر سیاست های عرضه و تقاضا؛ با هدف رفع همپوشانی های قانونی و عملکردیسیاست علم و فناوریتابستان ۱۴۰۰
۸گل پرور و حسینی نژادآینده پژوهی … چیدمان نهادهای مدنی در جمهوری اسلامی ایرانمجلس و راهبردپاییز ۱۴۰۰
۹کوثری و ثقفینگاشت شبکه جریان ارزش بازیگران کسب و کار جویشگر بومی مبتنی بر تحلیل ذی‌نفعانمدیریت نوآوریتابستان و پاییز ۱۴۰۰

۴- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش طرح های تحقیقاتی (به ترتیب تاریخ انتشار)

ردیفنویسنده – مجریعنوان گزارشمحل انتشارتاریخ
۱حیدری دارانیطراحی  سیستم پیشنگر مدیریت انرژی بر اساس مفهوم زمکاندانشگاه اصفهانشهریور ۱۳۹۹
۲کوثریارایه الگوی حکمرانی نظام عتف ایران با تمرکز بر رفع تداخل وظایف و پیشنهاد سناریوهای تقسیم کار نظام حکمرانیمرکز تحقیقات سیاست علمی کشورزمستان ۱۳۹۹

۵- آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش یادداشت و گزارش های راهبردی (به ترتیب تاریخ انتشار)

ردیفنویسنده – مجریعنوان گزارشمحل انتشارتاریخ
۱کوثری و علیزادهپیشنهاد نحوه واگذاری کارکردهای وزارت عتف به شوراهای مدیریت آموزش عالی استانی در آیندهمرکز تحقیقات سیاست علمی کشورآذر ۱۳۹۹
۲کوثری و علیزادهپیشنهاد اصلاح الگوی حکمرانی نظام عتف با تمرکز بر رفع تداخل وظایف در برنامه هفتم توسعهمرکز تحقیقات سیاست علمی کشوراردیبهشت ۱۴۰۰
۳مصدق راد و موسویآینده پژوهی سالمندی جمعیت در ایرانمجله دانشکده پزشکیخرداد ۱۴۰۰