عنوان:
سناریوهای امنیت بخشی محتواهای فرارسانه ای نوین و نقش حاکمیت در تعامل با عدم قطعیت های آینده

نویسندگان:
اعتباریان خوراسگانی، موسی زمان زاده دربان

چکیده:
امروزه تلفن های همراه به بخشی اصلی در سبک زندگی افراد تبدیل شده است. در این راستا، پیشرفت فناوری منجر به تغییرات شگرفی در زندگی بشر شده است. از جمله ی این تغییرات می توان به نحوه ی دستیابی به انواع محصولات و خدمات فرهنگی به صورت دیجیتالی در بستر تلفن همراه به عنوان یک فرارسانه اشاره نمود که با توجه به ضریب نفوذ بالای آن در ایران، توجه به آن بسیار حائز اهمیت می باشد. آنچه موجبات نگرانی کنشگران و ذی نفعان این عرصه شده است، امنیت بخشی محتوا و بررسی تحولات آینده ی آن است که حیات یا بقای آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. نظر به این که امنیت رسانه ای به لحاظ نقشی که در اشاعه ی محتوا و شکل دهی به افکار عمومی و جهت گیری آن دارد، در ارتقای امنیت فرهنگی و به تبع آن امنیت ملی هر کشوری اهمیتی تاثیرگذار دارد. بنابراین، در این مقاله در پی آن هستیم که با استفاده روش کیفی اکتشافی از طریق به کارگیری رویکرد آینده پژوهی با تاکید بر سناریونویسی برای درک منطق تحولات آینده به ترسیم آینده های محتمل فرارسانه ی تلفن همراه و امنیت محتوای آن در جمهوری اسلامی ایران پرداخته ایم که به منظور دستیابی به سناریوهای محتمل آینده، از طریق الگوبرداری اکوسیستم ها و تحلیل محتوای اسناد فرادستی دو محور اصلی عدم قطعیت شناسایی و از طریق روش ایدون چهار سناریو (تکامل آهسته، بن بست صنعت، بازار کامل و دنیای فرصت های از دست رفته) استخراج گردید.

کلمات کلیدی:
امنیت، سناریونویسی، فرارسانه ای، سناریوهای امنیت بخشی، محتواهای فرارسانه ای نوین، آینده پژوهی، عدم قطعیت های آینده

منبع:

فصلنامه سیاست دفاعی، سال بیست و سوم، شماره ۹۱

مقاله را از اینجا دریافت کنید