عنوان:
طراحی مدلی نوین جهت ایجاد چارچوب سناریوهای آینده سازمان با رویکرد برنامه ریزی سناریو مورد مطالعه: مرکز آمار ایران

نویسندگان:
عادل آذر، مصطفی گوهری فر، اصغر مشبکی

چکیده:
هدف این پژوهش طراحی مدلی ترکیبی (کیفی- کمی) برای ایجاد چارچوب سناریوهای آینده مرکز آمار ایران است. در این پژوهش با به کارگیری ترکیب روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش دلفی و بر مبنای مدل شوارتز که از پرکاربردترین روش­های برنامه­ریزی سناریو در حوزه آینده­پژوهی است. مهم ترین پیشران های اثرگذار بر آینده شناسایی و اولویت بندی شد. در نهایت، چارچوب سناریوهای آینده مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ طراحی شد. با به کارگیری پرسشنامه باز و مصاحبه نظرهای ۱۳ نفر خبره پژوهش جمع آوری شد. و با روش های آمار توصیفی اجماع خبرگان محاسبه شد. ۱۴ پیشران اصلی مورد اجماع خبرگان بوده است که اجرای فن AHP اولوی بندی شدو دو پیشران که بیشترین اهمیت و عدم قطعیت را داشتند، شناسایی شد و با قراردادن آن ها بر روی طیف چارچوب سناریوها مشخص شد.

کلمات کلیدی:
آینده، برنامه ریزی سناریو، سناریو

منبع:
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی ، سال دوازدهم، شماره ۳۴، زمستان ۱۳۹۳

مقاله را از اینجا دریافت کنید