عنوان:
آینده گروهک های تکفیری و راه کارهای ثبات بخش دولت سوریه و عراق

نویسندگان:
علیرضا سمیعی اصفهانی، محسن شفیعی سیف آبادی

چکیده:
مقاله پیشِ رو می کوشد بر پایه سناریوپردازی که یکی از مهم ترین رو ش های تحلیل آینده گروهک های تکفیری چون » آینده پژوهی است، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که داعش و جبهه النصره در خاورمیانه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ به عبارت دقیق تر ، جریان های تکفیری چگونه پیش خواهند رفت و کدام تمایلات مردمی وضعیت این نظام ها را به نظر می رسد در این خصوص پنج سناریو را می توان مطرح ساخت «؟ در آینده رقم خواهد زد که در سه دسته بندی عبارت اند از: الف . سناریو ی مطلوب: ۱٫ نابودی نهایی اسلام گرایان تکفیری و تقسیم دموکراتیک قدرت با رهبری تشریفاتی بشار اسد. ۲٫ سرکوبی گروهکهای تکفیری و حاکم شدن حکومت جمهوری اسلامی، به جای حکومت جمهوری عربی سوریه و جمهوری عراق. ب. سناریوی محتمل: ۱٫ نابودی داعش و تقسیم قدرت داخلی میان کردها، . شیعیان و سنی ها در سوریه ۲٫ تجزیه عراق و استقلال کردستان عراق. ج. سناریوی ممکن: ۱ تسخیر بغداد و بیروت و تشکیل حکومت موسوم به حکومت اسلامی توسط گروهک های تکفیری. البته نظام های سیاسی سوریه و عراق نیز با توجه به بحران های پیشرو، به منظور ابقای خود م یبایست دست به اصلاحاتی بزنند که عمدتاً در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل بحث است.

کلمه های کلیدی:
آینده پژوهی، عراق، سوریه، گروهک های تکفیری، دموکراسی ناقص

منبع:
فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست ، سال چهارم، شماره ۱۴، پاییز ۱۳۹۴

مقاله را از اینجا دریافت کنید