عنوان:
آینده نگاری علم در فناوری بادگیر: کاربرد چرخه حیات، متن کاوی و تحلیل خوشه ای

نویسندگان:
مینا رضائیان، حبیب زارع احمد آبادی، حمید منتظری

چکیده:
امروزه روش های آینده نگاری در حوزه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این روش ها می توان چگونگی مواجهه با پدیده «آینده» را تبیین کرد. از این رو این علم در مسائلی همچون مدیریت انرژی به شکل گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس دامنه دانش نویسندگان این مقاله، تاکنون مطالعات آینده نگاری مربوط به تهویه طبیعی در مناطق مسکونی انجام نشده است. در این پژوهش، تکنیک های آینده نگاری بر روی مقالات نمایه شده در Web of Science (ISI) در زمینه فناوری بادگیر اعمال شده است. این مقاله، توسعه و کاربرد یک روش آینده نگاری علم را در حوزه مذکور با استفاده از روش های چرخه حیات، متن کاوی و تحلیل خوشه ای شرح داده و همچنین چگونگی استفاده از آن را برای شناسایی فرصت های تحقیقاتی آینده نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که این حوزه علمی در مرحله رشد خود بوده و این رشد در آینده ادامه خواهد داشت. همچنین حوزه های مختلف تحقیقاتی در این زمینه شناسایی شده و با توجه به حوزه های مغفول مانده از نظر محققان، شکاف های پژوهشی در این زمینه مطرح شده است. این روش را می توان به صورت وسیع در حوزه های مختلف تحقیقاتی به کار گرفت.

کلمات کلیدی:
آینده نگاری علم، تحلیل چرخه حیات، متن کاوی، تهویه طبیعی، فناوری بادگیر

منبع:
فصلنامه مدیریت توسعه فناوری ، سال دوم، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۳

مقاله را از اینجا دریافت کنید