فهرستی از پایان‌نامه‌های مرتبط با حوزه آینده‌پژوهی که در دانشگاه‌های ایران تدوین و دفاع شده‌اند با همت یکی از آینده‌پژوهان ایرانی منتشر شد.

علیرضا حجازی، عضو انجمن آینده‌پژوهان حرفه‌ای، این فهرست را تهیه و برای استفاده عمومی منتشر کرده است.

این فهرست بر اساس فهرست الفبایی محققان تنظیم شده و ۶۷ پایان‌نامه را شامل می‌شود.

در این فهرست علاوه بر نام و مشخصات محققان و پایان‌نامه آنها، وضعیت هر پژوهش از نظر پارادایم نظری، روش پژوهش، منابع داده و واحد تحلیل نیز مشخص شده است.

 فایل ۱۴ صفحه‌ای این فهرست را می‌توانید از این نشانی دریافت کنید.

+ نسخه دوم این فایل را از این نشانی دریافت کنید.