بزرگترین تحلیل آماری حوادث اتمی که تاکنون در تاریخ صورت گرفته نشان می دهد به احتمال ۵۰ درصد تا ۲۷ سال آینده فاجعه اتمی دیگری همانند حادثه انفجار اتمی چرنوبیل روی خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فجایع اتمی چرنوبیل (۱۹۸۶) و فوکوشیما (۲۰۱۱) از جمله بدترین رویدادهایی هستند که بشر با آن سر و کار داشته است.

هر دوی این فجایع در نتیجه ناتوانی دانشمندان و مهندسان در پیش بینی این نکته بوده که حتی کوچکترین نواقصی که در ظاهر کوچک به نظر می آیند می توانند به بروز فجایعی تلخ منجر شوند که تصورش هم دشوار است.

درحالی که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان تأسیسات اتمی فعال وجود دارد، هدف برخی از دانشمندان این است که به درک بهتری از ذات خطرات بالقوه در این مراکز دست یابند و در این میان کم نیستند پرسشهایی از این دست که: چرنوبیل بعدی چه زمانی روی خواهد داد؟

به تازگی محققانی در دانشگاه ETH سوئیس و دانشگاه Aarhus دانمارک پاسخی برای این پرسش و پرسشهایی مشابه ارایه کرده اند.

این محققان فهرستی از فجایع اتمی دهه های گذشته را تهیه و از آن برای محاسبه احتمال وقوع رویدادهایی مشابه در آینده استفاده کرده اند.

نتیجه گیری نگران کننده این بوده است که به احتمال ۵۰ -۵۰ فاجعه اتمی بزرگی در گوشه ای از جهان تا پیش از رسیدن به نیمه قرن حاضر روی خواهد داد.

در بخشی از گزارش این محققان آمده است: شانس ۵۰-۵۰ وجود دارد که طی ۲۷ سال آینده فاجعه ای در حد و اندازه انفجار اتمی چرنوبیل و یا حتی بزرگتر از آن روی دهد.