موسسه کارگزار روابط عمومی در مهرماه ۹۴ اقدام به برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط‌عمومی ایران (ICPR) خواهد نمود.

محورهای اصلی فراخوان عبار‌ت‌اند از:

    بخش اول: روابط عمومی و آینده پژوهی

۱- آینده پژوهی توسعه مدار و روابط عمومی
۲- روابط عمومی و آینده پژوهی نیازهای عمومی
۳- آینده پژوهی، روابط عمومی و شبکه های اجتماعی
۴- روابط عمومی و آینده پژوهی راهبردی
۵- رسانه ها و آینده پژوهی ارتباطی
۶- آینده پژوهی و مدیریت روابط عمومی

   بخش دوم: آینده پژوهی روابط عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی

۱- آینده پژوهی روابط عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی
۲- آینده پژوهی روابط عمومی، مسئولیت پذیری اجتماعی و بازنمایی رسانه ای
۳- آینده پژوهی روابط عمومی، مسئولیت پذیری اجتماعی و شفاف سازی
۴- آینده پژوهی روابط عمومی، مسئولیت پذیری اجتماعی و اعتمادسازی عمومی
۵- آینده پژوهی روابط عمومی، مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت بحران

    تاریخ‌های مهم:

مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۴/۰۵/۲۰