در هفته پایانی سال ۱۳۹۳، معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه هیئت وزیران درباره برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

۱- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور موظف است ظرف شش ماه شیوه نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری شامل توالی تکرارهای بعدی، دستگاه های همکار، زمان اجرا، نحوه تامین هزینه ها، افق زمانی، حوزه های دارای اولویت، روش اجرا و سایر موضوعات اجرایی را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ارایه نماید.

۲- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور موظف است برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوی کشور را برای حوزه های اولویت دار مربوط با استفاده از اعتبارات مصوب و بهره گیری از حداکثر مشارکت صاحب نظران و نخبگان کشور و هماهنگی دستگاه های اجرایی طراحی، تدوین و برگزار نماید.

۳- کلیه دستگاه های اجرایی ضمن همکاری با معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری در مرحله طراحی و تدوین برنامه، از نتایج این برنامه بهره گیری و استفاده نمایند.