عنوان:
آینده پژوهی: علم یا هنر؟

نویسنده: ایلکا نینیلوتو
مترجم: حسن بشیری، امیرهوشنگ حیدری

چکیده:
ما در این مقاله با ایجاد تمایز بین علم توصیفی و علم طراحی سعی در شفاف سازی ماهیت آینده پژوهی داریم. به جای تقسیم بندی تحقیقات به پایه و کاربردی، به نظر می رسد این تمایز از نقطه نظر فهم ماهیت حوزه های «عملی» و «حرفه ای» جدید مفید باشد. این شناخت ماهیت حوزه های جدید، به شفاف سازی پرسش مطرح شده در عنوان مقاله کمک می کند؛ تضاد بین «علم » و «هنر» در اینجا بین علوم طبیعی و انسانی وجود ندارد بلکه تمایز لاتین، بین ساینتیا (شکلی از دانش) و آرس (شکلی از مهارت) است. آرس ترجمه واژه یونانی «تکنه» است و می توان این پرسش را اینگونه دوباره فرمول بندی کرد که آینده پژوهی علم است یا نوعی فناوری اجتماعی.

کلمات کلیدی
آینده پژوهی، علم توصیفی، علم طراحی، هنر

منبع:
مجله ترویج علم، سال چهارم، شماره ۴

مقاله را از اینجا دریافت کنید