عنوان:
آینده پژوهی تغییرات جمعیتی ایران طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۲۰

نویسندگان:
محمود مشفق، قربان حسینی

چکیده:
موضوع این مقاله آینده شناسی جمعیت ایران است. روش تحقیق، تحلیل جمعیتی و اسنادی است. جدید ترین پیش بینی های جمعیتی (۲۰۱۲) بخش جمعیت سازمان ملل برای کشورهای دنیا نشان می دهد که جمعیت ایران بر اساس سناریوهای سه گانه سازمان ملل، یعنی حد پایین، حد متوسط و حد بالا، تا سال ۱۴۲۰ به ترتیب، ۷/۸۷، ۸/۹۶ و ۱۰۶ میلیون نفر خواهد شد. بر اساس سناریوی تعدیل شده که نویسندگان مقاله طراحی کرده اند، شمار جمعیت ایران تا سال ۱۴۲۰ به حدود ۹۱ میلیون نفر خواهد رسید.
نتایج به دست آمده نشان می دهد باروری زیر سطح جانشینی (کمتر از۱/۲ فرزند زنده برای هر مادر) در ایران تداوم خواهد داشت که این خود لزوم برنامه ریزی آینده نگرانه را برای مدیریت سالمندی در کشور روشن می سازد. بهبود و استحکام بنیان خانواده و ترویج ارزش های دینی و اسلامی که بیشتر خانواده محور هستند، به ارتقای سطح باروری و ترمیم هرم سنی جمعیت کمک خواهد کرد.

کلمات کلیدی:
پیش بینی جمعیت، نیروی کار، سالمندی، تعداد جمعیت

منبع:
فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی ، سال چهارم، شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

مقاله را از اینجا دریافت کنید