میزان آب موجود در سدهای پنجگانه تهران نسبت به سال گذشته ۲۲۱ میلیون مترمکعب کاهش یافت و در حال حاضر به ۵۴۰ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش مهر، حجم آب موجود در مخازن سدهای تامین کننده آب تهران با کاهش ۲۲۱ میلیون مترمکعبی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته به حدود ۵۴۰ میلیون مترمکعب رسیده است. حجم آب ورودی به مخزن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۲) تاکنون با ۲۱ درصد کاهش در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، به حدود ۶۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

همچنین حجم فعلی آب موجود در سدهای استان تهران در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، ۲۹ درصد کاهش یافته است. حجم آب ورودی به مخزن سدهای تهران در دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته ۷۷۲ میلیون مترمکعب بوده است.

حجم ذخیره آب در مخزن سدهای لار، طالقان، کرج، ماملو و لتیان در مقایسه با سال آبی گذشته به ترتیب ۴۸، ۳۲، ۲۹، ۱۶ و ۲۰ درصد کاهش یافته است. در زمان کنونی، حجم آب موجود در مخزن سدهای لار، طالقان، کرج، ماملو و لتیان به ترتیب ۴۸، ۱۹۸، ۱۱۹، ۱۱۹ و ۵۶ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

با توجه به شرایط ذخیره آب و کاهش منابع آبی در پشت سدهای پنجگانه تهران، شهروندان تهرانی باید نسبت به رعایت الگوی مصرف آب دقت لازم را داشته باشند.