پروژه روزنامه-زیست‌محیطی (Eco-newspaper) آینده، به منظور کاهش تولید کاغذ و جوهر ایجاد گردید.

 به گزارش وب سایت مشرق، مطبوعات به روشی جدید ارائه خواهند شد. دستگاه مورد استفاده یک پروژکتور پیکو است که متن روزنامه مورد نظر را بر روی میز نمایش می‌دهد. دستگاه مذکور به منظور تأکید بر کیفیت زیست محیطی از نیروی باطری بیولوژیکی استفاده می‌کند. با این وجود، مشخصه‌های اصلی این دستگاه هنوز فاش نشده‌اند.